VB6调用mouse_event模拟鼠标操作,指针不能移动(绝对坐标移动)问题的解决 [更多...]

追赶法求解三对角方程组

 追赶法求解三对角方程组 [更多...]

数字识别的一个例子


[更多...]

标签:

程序自动识别木头的截面



总体思路是首先进行边界识别形成封闭的边界区域,然后再通过填充算法将其填充出来,获取截面的遮罩 [更多...]